นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ประวัติ

วันที่ 16 ก.ย. 2562

   ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  ตั้งอยู่เลขที่ 
123 
หมู่ที่  2  ตำบลดอกไม้  อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด  รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม  8  อำเภอ ได้แก่  อำเภอสุวรรณภูมิ 
อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภออาจสามารถ อำเภอ

เมืองสรวง อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี 

          สภาพพื้นที่ทั่วไปทางทิศเหนืออันประกอบด้วยเขตพื้นที่อำเภอเมืองสรวง 
อำเภออาจสามารถ
และทิศเหนือของอำเภอเกษตรวิสัยเป็นพื้นที่สูงและลาดเอียง
ลงทางทิศใต้  อันเป็นดินแดนที่ขนานนามว่า
 “ทุ่งกุลาร้องไห้”   ซึ่งมีตำนานอัน
เก่าแก่ เนื่องจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาล  ส่วนพื้นที่อื่น ๆ เป็นที่ราบลุ่ม 
ลักษณะดินร่วนปนทราย  ฤดูฝนน้ำจะหลากท่วม  ฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอด จึงเป็น
ที่ทุรกันดาร มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่เนินหรือมีแหล่งน้ำ

ตามธรรมชาติ ต่อมาได้มีการพัฒนาทุ่งแห่งนี้จนปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ และ
เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก กลายเป็นยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด 
คือ การผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก มีแม่น้ำ

สายสำคัญหลายสาย คือ ตอนเหนือ ได้แก่ แม่น้ำชีตอนล่าง ได้แก่ แม่น้ำมูล และ
มีแม่น้ำไหลผ่านทุ่งกุลาร้องไห้หลายสาขา ได้แก่ แม่น้ำมูล  ลำน้ำพลับพลา  ลำน้ำ
เสียวใหญ่  ลำน้ำเสียวน้อย  ลำน้ำเตา  ลำน้ำพังชู

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นระยะทาง   52  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่
การศึกษาใกล้เคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 1 
และเขต 3

   ทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 2

   ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 และ
ศรีสะเกษ เขต 2

   ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
และบุรีรัมย์ เขต 4


ปัจจุบัน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 
353 โรงเรียน กับ 1 สาขา นักเรียน จำนวน 49,311 คน  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัด สพฐ. จำนวน 3,498 คน ลูกจ้างฯ สังกัด สพฐ. 867 คน 
ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน  181 คน  รวมทั้งสิ้น  
4,679  คน