นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

บุคลากร

วันที่ 22 ก.ค. 2562

นายศุภชัย  ชนะดี
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  2 

  
     

นายศักดิ์ดุริยางค์  ทองใบ
รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด  เขต  2

 
         

  นางสาวชัญญา  อินทริกานนท์   
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

                                           

 นางสาวเพียงฤทัย  ชุมวัน   
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ