นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

รายงานผล O-NET

วันที่ 16 ก.ย. 2562

 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET ) ปีการศึกษา 2559

- ปกหน้า  
- ปกหลัง
- เนื้อหา  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เนื้อหา