ดร.อนันต์ พันนึก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 26 พ.ค. 2562
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 1
-13. คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 1
-12. รายงานผลการทดสอบ NT 2560 4
-11. รายงานผลการทดสอบ O–NET 2560 6
-10. การใช้งานระบบ O-NET 1
-9. คู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ 1
-8. ppt ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2561 1
-7. ข้อสอบ Pre-NT 13
-6. รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation test : NT) ปีการศึกษา 2559 9
-5. เอกสารประกอบการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศน.1.2561 1
-4. การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 1
-3. รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559 1
-2. การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ 1
1