นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 16 ก.ย. 2562
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. เกียรติบัตรอบรมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ 1
-13. แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำไปใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 1
-12. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 6
-11. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 6
-10. รายงานคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2
-9. รายงานคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2
-8. แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริต 1
-7. แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 1
-6. คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 1
-5. คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 1
-4. รายงานผลการทดสอบ NT 2560 4
-3. รายงานผลการทดสอบ O–NET 2560 6
-2. การใช้งานระบบ O-NET 1
-1. คู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ 1
0. ppt ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2561 1
1 [ 2 ]