นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 22 ก.ค. 2562
ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง จำนวนไฟล์
-14. รายงานคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2
-13. รายงานคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2
-12. แนวทางการวัดและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริต 1
-11. แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 1
-10. คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 1
-9. คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 1
-8. รายงานผลการทดสอบ NT 2560 4
-7. รายงานผลการทดสอบ O–NET 2560 6
-6. การใช้งานระบบ O-NET 1
-5. คู่มือการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ 1
-4. ppt ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2561 1
-3. ข้อสอบ Pre-NT 13
-2. รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation test : NT) ปีการศึกษา 2559 9
-1. เอกสารประกอบการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศน.1.2561 1
0. การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 1
1 [ 2 ]