นายศุภชัย ชนะดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

LINK การศึกษา

การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตสุดวิสัย O-NET ชั้นป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ 05 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 121
การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ใบ
คำร้องขอสอบ ชั้น ป.๖
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
ใบคำร้องขอสอบ ชั้น ม.๓
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง